KUKU-MIKU TELEBISTA
 
GRABAZIO -LANA: XABI ETA NOEMI
  
EDIZIO -LANA: XABI ETA NOEMI
LH3 BELTZAK INGLESA:POSCARDS